Elektroninės parduotuvės pirkimo – pardavimo taisyklės

 1.          Bendrosios nuostatos

1.1.     Šios taisyklės yra oficialus teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo (toliau – Pirkėjas)ir internetinės parduotuvės www.foto-drobes.lt savininko (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklės, garantijos taikymo taisyklės bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje www.foto-drobes.lt (toliau – Internetinė parduotuvė)susijusios nuostatos.

1.2.     Pirkėjui patvirtinus šias taisykles (susipažinus su taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.3.     Pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, tai yra asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai (14-18 metų), tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4.     Pirkėjas, užsakymo pateikimo metu pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su taisyklėmis, patvirtina, kad remiantis šių taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje.

1.5.     Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjas, kaskart pirkdamas prekes Internetinėje parduotuvėje, privalo perskaityti užsakymo pateikimo metu galiojančias taisykles ir patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su pateiktomis taisyklėmis.

 1.          Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1.     Pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis)tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, nurodo savo asmens duomenis, pristatymo adresą, pasirenka pristatymo būdą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei sutikęs su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

2.2.     Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui jo užsakytas prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas šiose taisyklėse nurodyta tvarka.

2.3.     Užsakymas įsigalioja, kai Pirkėjas sumoka Pardavėjui pilną užsakymo sumą. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

2.4.     Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

2.5.     Pirkimo-pardavimo sutartys dėl Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių sudaromos ir vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

 1.          Asmens duomenų apsauga

3.1.     Tvarkomų Pirkėjo asmens duomenų apimtis priklauso nuo Pirkėjo užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Pirkėjas, kai užsako prekes bei lankosi Internetinėje parduotuvėje. 

3.2.     Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi tik esant teisėtiems tvarkymo kriterijams: Pardavėjui siekiant sudaryti bei vykdyti su Pirkėju sudarytą Sutartį; Pirkėjo sutikimu; kai tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis Pardavėją įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai Pirkėjo asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Pardavėjo ar trečiosios šalies teisėto intereso.

3.3.     Pardavėjas siekia, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

3.4.     Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjo prekių pardavimo, tiesioginės rinkodaros, žinomumo skatinimo tikslais.

3.5.     Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas saugo ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai, Pirkėjai ir/ar teisės aktai. Įprastai Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarko 10 (dešimt) metų nuo Pirkėjo asmens duomenų gavimo. Jei Pirkėjas pateikia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Pardavėjas tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą dėl teisės aktų reikalavimų. Konkretūs Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai gali būti nurodyti su Pardavėju sudaromoje sutartyje. 

3.6.     Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo (įskaitant komunikaciją su klientu) tikslais, Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas ir sudarytos sutarties vykdymas. Šiuo tikslu Pardavėjas renka šiuos klientų asmens duomenis: Pirkėjo vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, gyvenamosios vietos adresą, jeigu klientas – juridinis asmuo: atstovo vardą, pavardę, pareigas, atstovavimo pagrindą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi tol, kol tinkamu įvykdymu pasibaigia su klientu sudaryta sutartis; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Pardavėjo reikalavimus bei Pardavėjui vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.

3.7.     Pardavėjas taip pat tvarko potencialių klientų asmens duomenis, kreipiantis į Pardavėją elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose. Potencialių klientų asmens duomenys tvarkomi Sutarties sudarymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, tikslą suteikti preliminarią konsultaciją bei pasiūlyti Pardavėjo prekes. Potencialių klientų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas. Pardavėjas renka potencialių klientų vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą, taip pat gali tvarkyti ir kitus potencialių klientų asmens duomenis: gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, nuotrauką, telefono numerį ir kitą informaciją, kuri tapo žinoma potencialiam klientui kreipiantis į Pardavėją. Potencialių klientų asmens duomenys tvarkomi tol, kol sudaroma Sutartis arba derybos baigiamos nesėkmingai, po to duomenys saugomi 5 (penkis) metus, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Pardavėjo reikalavimus bei Pardavėjui vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.

3.8.     Tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis Pirkėjo sutikimo pagrindu. Tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjas tvarko šiuos duomenis: Pirkėjo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi nuo Pirkėjo sutikimo gavimo 5 (penkis) metus arba iki tol, kol Pirkėjas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei Pirkėjas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu(-ais), saugomas tik Pirkėjo sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisėtus Pardavėjo reikalavimus. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti Pardavėjo siunčiamų reklaminių pranešimų ir turi teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Pirkėjas gali aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Pardavėjui.

3.9.     Internetinėje parduotuvėje Pardavėjas pateikia informaciją apie slapukus (slapukų pagalba ketinamus rinkti Pirkėjo ar potencialaus pirkėjo asmens duomenis ir surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslus, slapukų saugojimo terminą, informacija apie tai, kad naudotojas bet kada savo sutikimą dėl slapukų įrašymo gali atšaukti). Pardavėjas sudaro galimybę Pirkėjui sutikti dėl slapukų įrašymo į Internetinės parduotuvės lankytojo galinį įrenginį, kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai. Slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu: Internetinės parduotuvės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo, Internetinės parduotuvės lankomumo statistikos ir stebėsenos tikslais, renkant tokią informaciją apie Internetinės parduotuvės lankytojus: naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, vieta, laikas, kurį lankytojas lankėsi Internetinėje parduotuvėje. Informacija dėl slapukų naudojimo Pirkėjui turi būti suteikta ir Pirkėjo sutikimas turi būti gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t. y. privalo būti išankstinis sutikimas dėl slapuko naudojimo. Tuo atveju, jei sutikimas buvo gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą gauti nereikia. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

3.10.  Pardavėjas gali tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis ir kitais tikslais, laikydamasi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

3.11.  Pardavėjas, kiek to reikalauja Sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygos, turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją. Pirkėjas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju iš dalies ar visiškai negalės užmegzti dalykinių santykių su Pardavėju.

3.12.  Pirkėjas yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenys, pateiktus registruojantis arba be registracijos teikiant užsakymą Internetinėje parduotuvėje, ir/arba gautus el. paštu, Pardavėjas tvarkys šiose taisyklėse bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarką. Visais atvejais Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis.

3.13.  Užsisakyti prekes Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali dviem būdais:

3.13.1. užsiregistravus Internetinėje parduotuvėje ir įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį;

3.13.2. perkant prekes be registracijos.

3.14. Pirkėjas, užsakydamas prekes šių taisyklių 3.13. punkte išvardintais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, prekių pristatymo adresą. Jei prekes perka juridinis asmuo, kuriam reikalinga PVM sąskaita-faktūra, Pirkėjas pateikdamas užsakymą privalo nurodyti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, įmonės adresą bei įmonės PVM kodą.

3.15. Pirkėjas, patvirtindamas šias taisykles, sutinka, kad šių taisyklių 3.1 punkte nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

3.16. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.17. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi teisę atsisakyti gaunamų pranešimų. Pirkėjas tai gali padaryti prisijungęs prie savo paskyros Internetinėje parduotuvėje, užėjęs į skilties „Mano paskyra“skyrių „Naujienlaiškių prenumerata“, nuimti varnelę prie teiginio „Bendras prenumeravimas“ir paspausti nuorodą „Išsaugoti“.

3.18. Pardavėjui ar siuntos tarnybos darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame nurodyti Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.19. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

  

 1.        Šalių teisės bei įsipareigojimai 

4.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių taisyklių, kitose Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

4.2.    Pirkėjas turi teisę nutraukti užsakymą (atsisakyti Sutarties), grąžinti nupirktą prekę šių taisyklių, kitose Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

4.3.    Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

4.4.    Pirkėjas, užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją Internetinėje parduotuvėje informacijos skiltyse „Kontaktai“nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 

4.5.    Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.6.    Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.7.    Pardavėjas įsipareigoja Internetinėje parduotuvėje ir šiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.8.    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu šių taisyklių „Prekių pristatymas“skyriuje nurodytomis sąlygomis.

4.9.    Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.10.  Pardavėjas, matydamas, kad Pirkėjas bando kaip nors pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ar saugumui, turi teisę nedelsiant apriboti Pirkėjo galimybes naudotis šia Internetine parduotuve.

4.11.  Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.12.  Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas avansinį apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

4.13.  Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

 

 1.          Prekių pirkimo proceso aprašymas

5.1.    Pirkimo procesas pradedamas nuo prekės pasirinkimo. Pasirinkus prekę, būtina išsirinkti prekės savybes bei konfigūraciją, įvesti norimą pirkti kiekį bei įdėti prekę i krepšelį.

5.2.    Patekus į prekių krepšelį, Pirkėjas gali tęsti apsipirkimą (rinktis daugiau prekių), redaguoti jau įdėtas prekes (keisti prekių konfigūraciją ar jų kiekį), šalinti prekes iš krepšelio.

5.3.    Jei Pirkėjui tinka krepšelyje parinktos prekės,  Pirkėjas gali pereiti prie pirkimo proceso žingsnių:

5.3.1.Žingsnis Nr. 1 – Pirkimo būdas. Pirkėjas turi pasirinkti kaip jis pirks prekę – užsiregistravęs ar nesiregistruodamas. Registruoti Pirkėjai turi galimybę pereiti pirkimo procesą greičiau, išsaugoti kelis pristatymo adresus, peržiūrėti ir sekti savo užsakymus bei naudotis kitais registruoto Pirkėjo privalumais.

5.3.2.Žingsnis Nr. 2 – Pirkėjo duomenys. Pirkėjas turi įvesti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Jei prekes perka juridinis asmuo, kuriam reikalinga PVM sąskaita-faktūra, Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, privalo nurodyti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, įmonės adresą bei įmonės PVM mokėtojo kodą. Pateikti duomenys bus naudojami tik užsakymui vykdyti.

5.3.3.Žingsnis Nr. 3 – Prekės gavėjo duomenys. Pirkėjas šią skiltį privalo užpildyti  tik tuo atveju, jeigu prekes atsiima ne pats, arba jei Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos kitu, nei  „Pirkėjo duomenys“skyriuje nurodytu adresu. Tokiu atveju Pirkėjas turi įvesti prekės gavėjo duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pateikti duomenys bus naudojami tik užsakymui vykdyti.

5.3.4.Žingsnis Nr. 4 – Pristatymo būdas.Pirkėjas gali pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes iš Pardavėjo pats adresu: Draugystės g. 16, Kaunas, MB MAJA Team, darbo dienomis nuo 09.00 val. iki 18.00 val.

5.3.5.Žingsnis Nr. 5 – Mokėjimo būdas.Pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš siūlomų prekių apmokėjimo būdų: apmokėjimas, naudojantis elektronine bankininkyste, apmokėjimas banko pavedimu arba apmokėjimas grynaisiais pinigais pristatymo ar prekės atsiėmimo metu.

5.3.6.Žingsnis Nr. 6 – Užsakymo apžvalga. Jeigu reikia, Pirkėjas turi patikslinti  savo suformuotą užsakymą, susipažinti su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis bei spausti nuorodą „Užsakyti“.

 

 1.          Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1.    Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekių kainų, o taip pat Pardavėjo vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis – tikralaikis, jei kainų pateikimo ir vykdomų akcijų galiojimo metu nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas.

6.2.    Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje nurodytos, neįskaičiavus prekių pristatymo bei surinkimo kainos. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad jam būtų suteiktos papildomos paslaugos (prekių pristatymas ar surinkimas), tuomet už šias paslaugas Pirkėjas moka papildomą mokestį, kuris prisideda prie prekės kainos ir sudaro pilną užsakymo sumą. Šių paslaugų pasirinkimas yra vienas iš užsakymo žingsnių, todėl, atlikęs užsakymą, Pirkėjas susipažįsta ir pasirenka jam tinkamą paslaugą.

6.3.    Už Internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Atsiskaityti už užsakytas Prekes galima trimis būdais:

6.3.1.Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant elektroninės pinigų įstaigos elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su Paysera LT arba su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“, AB, AB SEB bankas, Luminor Bank AB, Danske Bank Lietuvos filialas, AB Citadele bankas, AB „Šiaulių bankas“, UAB Medicinos bankas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje automatiškai sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo Internetinės parduotuvės sąskaitą.

6.3.2.Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių arba prisijungęs prie savo banko elektroninės sistemos, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje įrašyti patvirtinto užsakymo numerį, taip pat kitus mokėjimo pavedimui įvykdyti būtinus informacinius laukus.

6.3.3.Apmokėjimas grynaisiais pinigais pristatymo ar prekės atsiėmimo metu – tai apmokėjimas už preke ir/arba paslaugas grynais pinigais arba bankine kortele. Pasirinkęs šį mokėjimo būdą, Pirkėjas turi atsiskaityti už užsakytą prekę ir/arba paslaugą, juos pristatant Pirkėjo nurodytu adresu, arba Pirkėjui atsiimant juos iš Pardavėjo taisyklių punkte Nr. 5.3.4. nurodytu adresu.

6.4.    Atsiskaitydamas 6.3.1. ir 6.3.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Užsakymas pradedamas vykdyti bei pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.5.    Pirkėjas, patvirtindamas šias taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (išankstinės sąskaitos, PVM sąskaitos-faktūros) jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu. Visi pirkimo dokumentai bus atsiųsti el. paštu Pirkėjo užsakyme nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjas visus pirkimo dokumentus taip pat gali peržiūrėti, prisiregistravęs Internetinėje parduotuvėje skyriuje „Mano paskyra“skiltyje „Mano užsakymai“.

6.6.    Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR Civilinio kodekso 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

 

 1.          Prekių pristatymo terminas

7.1.    Prekių pristatymo terminas – tai yra dvejų laikotarpių suma: užsakymo paruošimo terminas bei paruošto užsakymo pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu (jei yra užsakyta pristatymo paslaugą).

7.2.    Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas nedelsiant informuojamas elektroniniu paštu.  Tuo pačiu metu patikslinamas prekių pristatymo terminas. Ne visos prekės yra sandėliuojamos Pardavėjo sandėlyje. Yra prekių, kurios pradedamos gaminti tik Pirkėjui jas užsisakius.

7.3.    Internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms pristatymo sąlygų bendros nuostatos aprašytos Internetinės parduotuvės skyriuje „Prekių pristatymo sąlygos“. Detali informacija, susijusi su konkrečiai prekei taikomomis pristatymo sąlygomis bei pristatymo terminu, pateikiama tos prekės puslapio skyriuje “Pristatymas“. Šis terminas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo, tai yra, kai užsakymas patikrinamas ir yra gautas apmokėjimas už prekes (jeigu pasirinktas išankstinis apmokėjimo būdas).

7.4.    Prekių aprašymuose nurodyti pristatymo terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus.

7.5.    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

 1.          Prekių pristatymo būdai ir kaina

8.1.    Prekės pristatomos originalioje gamintojo pakuotėje, nesurinktos arba dalinai surinktos, kaip numato gamintojas.

8.2.    Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti vieną iš šių prekių pristatymo būdų:

8.2.1.pristatymo būdas Nr.1 – prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje;

8.2.2.pristatymo būdas Nr.2 – Pirkėjas pats atsiima prekes iš Pardavėjo.

8.3.    Pasirinkus pristatymo būdą Nr.1 (prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje), Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Prekių pristatymo kaina skaičiuojama, atsižvelgiant į prekių svorį ir prekių pristatymo vietą, taip pat atsižvelgiama į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.

8.4.    Prekės pristatomos prieš tai informavus Pirkėją arba prekės gavėją – jei Pirkėjas ir prekės gavėjas yra skirtingi asmenys (toliau – Gavėjas)apie preliminarų pristatymo laiką. Prekės pristatomos Pardavėjo transportu arba per siuntų tarnybą. Prekės pristatomos tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti prekę pristatantis transportas. Prekės nėra užnešamos, jeigu jų bendras svoris viršija 10 kg. Prekės gali būti užnešamos, esant galimybei, už papildomą mokestį. Prekės pristatomos originalioje gamintojo pakuotėje, nesurinktos arba dalinai surinktos, kaip numato gamintojas.

8.5.    Pirkėjas (Gavėjas) turi prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas (Gavėjas) prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Pirkėjui nurodžius klaidingą adresą ar neradus Pirkėjo (Gavėjo), Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

8.6.    Pasirinkus pristatymo būdą Nr.2 (Pirkėjas pats atsiima prekes iš Pardavėjo), Pirkėjas turi atsiimti prekes iš Pardavėjo adresu: Jurbarko g. 2A, Kaunas, Dailės verslo centras, UAB PRO SPRENDIMAI, darbo dienomis nuo 09.00 val. iki 18.00 val.

8.7.    Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus prekių bei nesuderinus su Pardavėjų vėlesnio atsiėmimo laiko, Pardavėjas pasilieka teisę taikyti prekių sandėliavimo mokestį arba nutraukti užsakymą ir grąžinti sumokėtą avansinį mokėjimą.

8.8.    Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo – prekės Pirkėjas, arba asmuo, nurodytas kaip prekės Gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

 

 1.          Prekių priėmimo tvarka

9.1.    Priimdamas prekę, Pirkėjas privalo patikrinti prekės būklę bei komplektiškumą ir pasirašyti prekės perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius prekės perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, prekės pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektiškumo neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

9.2.    Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė yra pažeista ir/ar prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo ar siuntos tarnybos atstovui, surašyti laisvos formos arba siuntėjo pateiktą siuntos ir/ar prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekės pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.3.    Pretenzijos dėl mechaninių pažeidimų (įbrėžimų, įlenkimų, nudilimo, sutepimo, trūkstamų detalių ir pan.) priimamos tik tuomet, jei yra pateikiamos per 3 (tris) darbo dienas nuo prekės įteikimo Pirkėjui. Per tą laikotarpį Pirkėjas privalo išpakuoti prekę, išvynioti ir nuimti apsaugančius prekę elementus, siekiant įsitikinti, ar nėra mechaninių pažeidimų. Aptikus tokius pažeidimus, Pirkėjas turi juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti Pardavėjui nuotraukas elektroniniu paštu, nurodytu Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“. Kartu su nuotraukomis Pirkėjas išsiunčia Pardavėjui mechaninių pažeidimų aprašymą bei pretenzijos prašymą. Jei prekės trūkumas pastebėtas prekės perdavimo – priėmimo metu, Pirkėjas turi užpildyti prekės pažeidimo/neatitikimų aktą, dalyvaujant siuntos tarnybos darbuotojui. Šis dokumentas turi būti perduotas Pardavėjui kartu su pretenzijos prašymu. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekės mechaninių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 

 1.       Prekių kokybės garantija (toliau – garantija)

10.1.  Visoms Internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo Garantija, kurios terminai ir galiojimo sąlygos aprašytos prekės garantiniame pase. Taip pat garantiniame pase yra pateiktos prekės naudojimo ir priežiūros taisyklės. Elektroninė garantinio paso versija yra siunčiama Pirkėjui elektroniniu paštu, perdavus prekę Pirkėjui.

10.2.  Prekės garantiniame pase yra pateiktas prekės modelių sąrašas, iš kurio matosi, kokiems prekės modeliams yra taikomos Garantinio paso garantijos sąlygos. Garantiniame pase yra nurodytas konkrečiai prekei taikomas garantinis laikotarpis bei kitos garantijos sąlygos.

10.3.  Naudojimo ir priežiūros taisyklėse (yra pateiktos garantiniame pase) nurodoma prekės paskirtis bei svarbiausios prekės savybės, į kurias būtina atsižvelgti, naudojant prekę pagal paskirtį. Prieš pradėdant naudoti prekę, Pirkėjas privalo susipažinti su garantijos taikymo sąlygomis bei prekės naudojimo ir priežiūros taisyklėmis.

10.4.  Kiekvienos Internetinės parduotuvės parduodamos prekės savybės detaliai aprašomos tos prekės puslapyje. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.5.  Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad kartu su preke pakuotėje gauna tik gamintojo numatytus į prekės komplektaciją įeinančius dokumentus – paprastai tai būna surinkimo instrukcija, kai kurie gamintojai įdeda naudojimo taisykles bei Gamintojo garantijos dokumentus. 

 

 1.       Nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas

11.1.  Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, šių taisyklių ir kitose  Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

11.2.  Reikalavimai dėl prekių kokybės trūkumų, atsiradusių dėl gamintojo kaltės, gali būti reiškiami, jei šie trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Kai sutartyje nustatytas trumpesnis nei dveji metai daikto kokybės garantijos terminas ir daikto trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas.

11.3.  Pretenzijos dėl mechaninių pažeidimų (įbrėžimų, įlenkimų, nudilimo, apmušalo sutepimo, trūkstamų detalių ir pan.) priimamos tik tuomet, jei yra pateikiamos per 3 (tris) darbo dienas nuo prekės įteikimo Pirkėjui. Per tą laikotarpį Pirkėjas privalo išpakuoti prekę, išvynioti ir nuimti apsaugančius prekę elementus, siekiant įsitikinti ar nėra mechaninių pažeidimų. Aptikus tokius pažeidimus, Pirkėjas turi juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti Pardavėjui nuotraukas elektroniniu paštu, nurodytu Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“. Kartu su nuotraukomis Pirkėjas išsiunčia Pardavėjui ir mechaninių pažeidimų aprašymą bei pretenzijos prašymą. Jei prekės trūkumas pastebėtas prekės perdavimo – priėmimo metu, Pirkėjas turi užpildyti prekės pažeidimo/neatitikimų aktą, dalyvaujant siuntos tarnybos ar Pardavėjo darbuotojui. Šis dokumentas turi būti perduotas Pardavėjui kartu su pretenzijos prašymu. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekės mechaninių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

11.4.  Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

11.4.1.kad netinkamos kokybės prekė būtų pakeista tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.4.2.kad būtų atitinkamai sumažinta prekės pirkimo kaina;

11.4.3.kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.4.4.grąžinti už prekę sumokėtus pinigus ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

11.5.  Norėdamas pasinaudoti šių taisyklių 11.4. punkte aprašyta teise, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 11.4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą – pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

11.6.  Jeigu Pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti Pirkėjo nurodyti šių taisyklių 11.4 punkto reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.

11.7.  Pretenzijos dėl prekių kokybės trūkumų pateikiamos Pardavėjo prekybos vietoje adresu: Jurbarko g. 2A, Kaunas, Dailės verslo centras, UAB PRO SPRENDIMAI, darbo dienomis nuo 09.00 val. iki 18.00 val. arba Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“nurodytu el. paštu. Tuo pačiu adresu pristatomos ir pačios prekės, dėl kurių pateikiama pretenzija. Pardavėjui sutikus, prekių kokybė gali būti įvertinama ir Pirkėjo buveinės vietoje.

11.8.  Dideles ir sunkes (daugiau kaip 10 kg) svorio netinkamos kokybės prekes kokybės įvertinimui, keitimui, taisymui ar grąžinimui veža Pirkėjas arba apmoka Pardavėjo išlaidas prekės kokybės įvertinimui, keitimui, taisymui ar grąžinimui, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka padengti šias išlaidas.

11.9.  Pardavėjas prekės trūkumus turi pašalinti per protingą terminą. Šis terminas priklauso nuo daikto pobūdžio, taisytinų trūkumų sudėtingumo ir kitų aplinkybių, kurios kiekvienu atveju yra individualios.

11.10.  Jeigu prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo, priežiūros ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

11.11.  Prekės kokybės garantija netaikoma, jei Pirkėjas prekę surinko pats ar šiam darbui samdė trečiąjį asmenį (ne Pardavėją), ir prekė buvo surinkta, nesilaikant prekių surinkimo instrukcijos arba prekė buvo naudota ne pagal paskirtį arba nesilaikant prekės priežiūros ir eksploatacijos taisyklių arba netinkamai saugota, transportuojama.

11.12.  Jeigu Pardavėjas pakeičia prekę ar jos komplektuojamąją detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, naujai prekei ar jos komplektuojamąjai detalei taikomas garantijos terminas, nustatytas pirmai prekei ar jos komplektuojamąjai detalei.

11.13.   Dėl Pirkėjo kaltės atsiradusius trūkumus ar pažeidimus Pardavėjas gali šalinti Pirkėjo sąskaitą pagal Pardavėjo ir Pirkėjo suderintus įkainius.

 1.  Kokybiškų prekių grąžinimas

12.1.  Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, šių taisyklių ir kitose  Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

12.2.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties (grąžinti kokybišką prekę), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto pristatymo dienos.

12.3.  Nurodyta 12.2. punkte teise gali pasinaudoti tik vartotojas – fizinis asmuo, sudarantis pirkimo – pardavimo sutartį (perkantis prekę) su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti).

12.4.  Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti 12.2. punkte nurodyta teise atsisakyti Sutarties, jeigu Sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo specialius nurodymus (šios prekės nėra iš anksto pagamintos ir yra gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą) arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

12.5.  Kokybiškų surinktų arba bandytų rinkti prekių grąžinti negalima. Nurodyta 12.2. punkte teise Pirkėjas gali pasinaudoti jei prekė (prekės dalys) nebuvo pradėtos rinkti.

12.6.  Kiekvienai prekei taikomos grąžinimo sąlygos aprašytos Internetinės parduotuvės kiekvienos prekės puslapio skyriuje „Grąžinimas“.

12.7.  Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.7.1.grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

12.7.2.prekė turi būti Pirkėjo nenaudota, nesugadinta, nesurinktą, nepradėta rinkti;

12.7.3.prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakeitimai. Kai kyla ginčas dėl daikto išvaizdos, gali būti skiriama ekspertizė. Jos išlaidas apmoka kaltoji šalis;

12.7.4.grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.7.5.grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo atskirai išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris pateikiamas Pirkėjui kartu su preke;

12.7.6.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.8.  Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti pats adresu: Jurbarko g. 2A, Kaunas, Dailės verslo centras, UAB PRO SPRENDIMAI, darbo dienomis nuo 09.00 val. iki 18.00 val., arba atsiųsti, naudojantis savo pasirinktos siuntos tarnybos paslaugomis.

12.9.  Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Sutartį. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.

12.10.  Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

12.11.  Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

12.12.  Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

12.13.   Jei Pirkėjas nori atsisakyti Sutarties (grąžinti kokybišką prekę), remiantis 12.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

 1.  Šalių atsakomybė

13.1.  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2.  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Internetine parduotuve.

13.3.  Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4.  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5.  Jei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.6.  Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13.7.  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

13.8.  Pardavėjas neatsako už patirtą žalą ir nuostolius, kurie kilo dėl Pardavėjo parduotų prekių ir/arba paslaugų.

 1.  Apsikeitimas informacija

14.1.  Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.